+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 24. 6. 2024 a svátek má Jan

Tisková zpráva rekonstrukce kostela


Obec Lipová získala dotaci na rekonstrukci kostela sv. Šimona a Judy v Lipové. Poskytnutá dotace je z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Název projektu je „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“.

V období od 26. 1. 2015 do 31. 7. 2015 došlo k významnému posunu v rámci rekonstrukce.

V zimním období byly stavební práce pozastaveny, přesto probíhaly dokončovací práce na fasádě hlavní lodě a zhotovitel stavby se věnoval výrobě oken a dveří. Bylo postaveno lešení okolo věže, sejmuly se ciferníky hodin a vzhledem k jejich opotřebení se vyrobily nové.

Po odkrytí spodní kopule věže bylo zjištěno vyhnutí věže směrem na jihozápad z důvodu uhnilých pozednic i záhlaví trámů stýkajících se s obvodní zdí, nevyhovující konstrukční prvky byly vyměněny.

Ke kulturním akcím v průběhu rekonstrukce nedochází z bezpečnostních důvodů, probíhají však jednání s partnery a cílovými skupinami, se kterými jsou konzultovány veškeré postupy. K jednáním dochází v zasedací místnosti obecního úřadu, v podstávkovém domě č.p. 424 i v areálu kostela.

Nejvýznamnějším bodem na jednáních byl původní kříž z věže z roku 1693, který byl nalezen na půdě kostela při vyklízení. Po dohodě s farářem P. Pavlem Procházkou a odborem památkové péče bylo ujednáno, že stávající novodobý kříž na věži bude nahrazen replikou původního kříže. Originál i novodobý kříž bude po dokončení rekonstrukce vystaven na půdě kostela. Také odpovídáme na mnohé dotazy týkající se rekonstrukce kostela ze stran místních občanů i občanů z okolních obcí, kteří mají o rekonstrukci velký zájem.

Práce probíhají řádně, a ač jsme si mysleli, že dojde k dokončení stavebních prací dříve, vzhledem k rozsáhlému poškození věže, budou práce dokončeny v řádném termínu.


 

Deutsh

Gemeinde Lipova bekam eine Dotation auf Rekonstruktion der Kirche hl. Simon und Juda in Lipova. Die Dotation,  Haushaltsmittel des Regionalrates der Region Nordwest. Der Name der Dotation ,,Baubearbeitung der bestehenden Kirche hl. Simon und Juda".
 
Im Zeitraum 26. 1. - 31. 7. 2015 kam zur deutlichen Verschiebung in der Wiederaufbau.
 
Im Winter waren die Bauarbeiten  ausgesetzt, dennoch verliefen Ausbauarbeiten an der Fassade und der Auftragnehmer widmete Herstellung von Festern und Türen. Um den Turm wurde Gerüste errichtet, Uhrzifferblätter wurden abgehoben und aufgrund von Verschleiss sind neu hergestellt.
 
Nach dem Freilegen der unteren  Turm-Kuppel wurde festgestellt, dass der Turm im Südwesten zu vermeiden durch abgefaulte Wandplatte und Kopfbalken treffende mit der Umfangwand, unentsprechende Elementen wurden ausgetauscht.
 
Aus Sicherheitsgründen während der Rekonstruktion  verlaufen keine kulturelle Veranstaltungen, allerdings laufen Verhandlungen mit Partnern und Zielgruppen, mit denen sie auf alle Verfahren konsultiert werden. Die Handlungen finden in den Sitzungssaal des Stadtamtes, im Umgebindehaus H.Nr. 424 und auf dem Gelände der Kirche statt.
Der wichtigste Punkt in den Verhandlungen war das ursprüngliche Kreuz des Turms von 1693, das auf dem Dachboden während der Aufräumung gefunden wurde. Im Einvernehmen mit dem Pfarrer P. Pavel Procházka und Institut für Denkmalpflege wurde vereinbart, dass das bestehende Kreuz wird durch eine  Replik des urspüngliches Kreuzes ersezt. Das originelle und moderne Kreuz werden nach Abschluss der Rekonstruktion auf dem Dachboden ausgestellt. Ebenfalls beantworten wir auf vielen Fragen, die die Rekonstruktion der Kirche angeht.
 
Arbeit wird es richtig gemacht, obwohl wir dachten , dass es  Bauarbeiten früher abgeschlossen haben, auf Grund der umfangreichen Schäden an dem Turm  werden die Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen.
 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Tiskové zprávy


Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2024 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB