+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 18. 6. 2024 a svátek má Milan

TISKOVÁ ZPRÁVA ZÁMECKÝ PARK LIPOVÁ 2017


ZÁMECKÝ PARK v Lipové byl zrekonstruován, revitalizován a následně otevřen nejširší veřejnosti 30. října roku 2015. Spolek Via Tempora Nova získal areál zámku a zámeckého parku již v roce 2011, od roku 2012 se pak průběžně snaží o nápravu škod způsobených na vegetaci parku během posledních sedmdesáti roků. Předně došlo k odstranění náletové zeleně v prostoru barokního parteru a v prostoru mezi zámeckou budovou a Zámeckým rybníkem. Zde byla největší překážkou likvidace účelové stavby, kterou zde postavila armáda, ačkoliv se jednalo od roku 1958 o pozemky, které byly chráněny jako kulturní památka. Tento výsostný status nebránil armádě a posléze ani Ministerstvu vnitra a ONV Teplice stejně jako restituentce Mgr. Ebelové, aby park nedevastovaly. Zlom v přístupu přišel až s novým majitelem, kterým je spolek Via Tempora Nova. Ten získal dotaci na rekonstrukci parku z rozpočtových prostředků Operačního programu životní prostředí, z evropského Fondu soudržnosti. Tyto prostředky poskytl Státní fond životního prostředí spadající pod Ministerstvo životního prostředí.
V rámci rekonstrukce se zrekonstruoval zejména barokní parter s jeho typickou barokní výsadbou včetně rozsáhlého rozária. Zcela znovu byl pak založen prostor rozária minor, který obklopuje habrové bludiště. V rámci projektu byly odstraněny všechny náletové stromy a keře stejně tak jako přestárlé a nemocné stromy. Byly založeny trávníkové plochy a vysazeno 181 kusů stromů a 15.203 kusů keřů. Došlo k výsadbě několika desítek vzácných exemplářů exotických stromů, vhodně doplňujících původní barokní výsadbu. Z vysazených nových habrových alejí bylo vytvořeno nové zámecké bludiště. Došlo k obnově travního porostu v celém prostoru zámeckého parku. Celková udržitelnost projektu Rekonstrukce zámeckého parku je deset let od ukončení fyzické realizace projektu, což ovšem neznamená, že zámecký park bude stagnovat v té podobě, v jaké byl dokončen bezprostředně po realizaci v roce 2015. Naopak. V roce 2016 došlo k založení experimentálního vinohradu, který je nejseverněji položeným vinohradem v ČR a který v roce 2017 přinesl již i první ovoce.  V roce 2017 začala projektová příprava na dokončení parku směrem k hlavní obecní komunikaci, tzv. HORTUS AQUATICUS, který se bude rozkládat v místech, kde původně byla podmáčená louka. Průběžně se členové spolku starají o novou výsadbu dalších keřů a trvalek či cibulovin, které svými květy prozáří celoročně travnaté plochy zámeckého parku. Průběžně se pak zámeckému areálu dostává mediální propagace, která ve svých důsledcích zvyšuje návštěvnost nejen zámeckého areálu ale i obce Lipová, která sama o sobě má co nabídnout.
Park se tak stal první prakticky znovu rehabilitovanou částí zámeckého areálu, která může bezezbytku sloužit veřejnosti. Park byl v roce 2017 otevřen veřejnosti celoročně každodenně a bezúplatně. Slouží tak nejen k rekreaci občanů, ale rovněž tak k pořádání společenských a komunitních akcí stejně tak jako k pořádání kulturních akcí partnerů projektu. Partneři projektu jsou: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska a obec Lipová. Tyto organizace s naším spolkem spolupracují na vytvoření místa komunitního setkávání občanů různého věku, rozdílných sociálních vrstev, národností, zájmů a názorů. Ti mohou v parku trávit společně čas a věnovat se společným aktivitám. Přesné informace o konání organizovaných akcí jsou k nalezení na plakátech a na webových stránkách zúčastněných subjektů. Mezi pravidelné akce patří zejména Lipovské hudební léto, které má již mnohaletou tradici a na němž vystupují špičkoví čeští interpreti převážně klasické hudby. V roce 2016 byla vydána za podpory Ministerstva kultury nová publikace seznamující zájemce o historii panství Lipová i o vývoj vlastního zámeckého parku. Průběžně dle potřeb se vydávají další letáky, plnící i funkci základně edukační. V roce 2017 v parku proběhla řada kulturně společenských akcí, hojně navštěvovaná občany i turisty, za mnohé uveďme již tradiční Lipovské hudební léto. V parku byly také umístěny nové informační tabule, seznamující návštěvníky jak s historií parku, tak s jeho přítomností a vhodným způsobem připomínají spoluúčast Evropské unie při financování záchrany a obnovy zámeckého parku. Celkové náklady na údržbu parku přesáhly v roce 2017 částku 300. 000.- Kč, kterou uhradili členové spolku Via Tempora Nova.
 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Tiskové zprávy


Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2024 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB